Lakossági tájékotató

Nyilatkozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Cím:          KASKANTYÚ

                  Hunyadi u. 29.

                  6211

Tel:            78- 546200

Email:       kaskantyuph@t-online.hu

 

 

K/328-1/2018. sz.

 

Lakossági tájékoztató bölcsődei ellátás igényfelméréséhez

 

Tisztelt Szülő!

 

 

2017. január 1. napjától módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) A módosítás következtében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak a száma meghaladja a 40 főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A bölcsődei ellátás feltételei biztosításának az Önkormányzat 2018. december 31-ig kell, hogy eleget tegyen. Ez megtörténhet intézményi keretekben, illetve más Önkormányzattal feladat ellátási szerződés megkötésével.

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele:

-        a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától három éves koráig nevelhető.),

-        a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szülő/törvényes képviselő munkavégzése (- ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni). A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, Ez azt jelenti, hogy a kisgyermek 2,5 éves korától óvodába járhat.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzatnak évi igényfelmérési kötelezettsége van:

Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében -

a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és

b) minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.

A szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban együtt: szülő) április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségén (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16.) biztosított nyomtatványon.

 

Kaskantyú, 2018. február 20.

                                                                               Filus Jánosné

                                                                                     jegyző

 

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott ____________________________________________________________________

Kaskantyú, ____________________________________________________ szám alatti lakos

szülő/törvényes képviselő kijelentem, hogy a bölcsődei ellátásról szóló előzetes tájékoztatót tudomásul veszem.

 

Kijelentem, hogy ________________________________________________________nevű

gyermekem részére a bölcsődei ellátást előre láthatólag igénybe kívánom venni.

 

A gyermek adatai:

Név: _______________________________________________________________________

Születési hely, idő: __________________________________________________________

Anyja neve: _________________________________________________________________

Lakcím: ___________________________________________________________________

 

Kaskantyú, _____________________

 

                                                             _____________________________

                                                                     szülő/törvényes képviselő